Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
· į I licėjaus klasę · į TB klasę · Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas · Priėmimo komisija · Priėmimo komisijos posėdžiai ·

2020 M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ TVARKA

Priėmimo tvarka į Vilniaus licėjų organizuojama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas

Mokinių priėmimo į Vilniaus licėjų ir klasių komplektavimo tvarka

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2020 m. balandžio 14 d.
įsakymu Nr.V1-23

2020 M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

I. PRIĖMIMAS Į LICĖJAUS I KLASĘ

1. Į licėjaus I klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę aštuonias klases ir gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

2. Konkurse dalyvauja iki kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemoje pateikę prašymą ir pageidaujantys mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį I licėjaus klasėje mokiniai.

3. Mokiniai į licėjaus I klasę priimami be stojamųjų egzaminų pagal Vilniaus licėjaus priėmimo komisijos nustatytą konkursinio balo skaičiavimo tvarką (priedas).

4. Stojantieji nuo balandžio 21 d. iki balandžio 29 d. privalo pateikti aštuntos klasės mokomųjų dalykų I pusmečio arba II trimestro įvertinimus (kopiją iš el. dienyno) ir olimpiadų, dalykinių konkursų bei meno ir sporto pasiekimus liudijančių dokumentų kopijas (žr. priedą). Dokumentus siųsti elektroninio pašto adresu priemimas@licejus.lt.

5. Elektroniniame laiške būtina nurodyti stojančiojo vardą, pavardę, Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemoje suteiktą registracijos numerį ir siunčiamų dokumentų sąrašą.

6. Priėmimo komisija, atsižvelgdama į einamaisiais metais komplektuojamų klasių skaičių ir galimą priimamų mokinių skaičių, sudaro priimamų mokinių sąrašus, remdamasi konkursinio balo eiliškumo kriterijumi.

7. Priėmimo rezultatai į Vilniaus licėjaus I klasę skelbiami gegužės 7 d.

8. Laikantis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, konkursinis balas ir priėmimo komisijos sprendimas dėl priėmimo į licėjų skelbiami asmeniškai kiekvienam mokiniui licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt. Informacija bus pateikta įvedus Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemoje suteiktą registracijos numerį.

II. PRIĖMIMAS Į TARPTAUTINIO BAKALAUREATO KLASĘ

1. Į tarptautinio bakalaureato klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Lietuvos arba užsienio šalių mokyklose.

2. Stojamieji egzaminai vyks birželio 23 d.

3. Mokiniams, kurie 2019–2020 m. m. mokosi užsienio mokyklose, stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 25 d.

4. Be stojamųjų egzaminų priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years progamme) mokyklose, kurios vykdo MYP eAssessment egzaminus (žr. www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/assessment-and-exams/).

5. Prašymus priimti į tarptautinio bakalaureato klasę ir pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro pažymius, reikėjo pateikti nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/.

6. Vilniaus licėjaus mokiniai prašymą priimti į tarptautinio bakalaureato klasę pateikia licėjaus direktoriui nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.

7. Stojantieji, kurie laikys egzaminus birželio 23 d., nuo birželio 16 d. iki birželio 17 d. privalo atvykti į Vilniaus licėjaus raštinę nuo 14.00 iki 17.00 val. su asmens dokumentu pasiimti stojančiojo identifikavimo numerį ir kodą.

8. Neturint identifikavimo numerio ir kodo stojamojo egzamino laikyti negalima.

9. Stojantieji, kurie laikys egzaminus rugpjūčio 25 d., privalo apie tai pranešti elektroniniu paštu adresu ib@licejus.lt iki birželio 1 d.

10. Stojantieji į tarptautinio bakalaureato klasę laiko du egzaminus: anglų kalbos (60 taškų) ir matematikos (60 taškų). Kiekvieno egzamino trukmė 90 min.

11. Su egzaminų programomis galima susipažinti interneto svetainėje www.licejus.lt.

12. Priėmimo komisija po egzaminų nustato kiekvieno egzamino išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokiniai, surinkę kiekvieno egzamino minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja stojimo konkurse.

13. Bendrą konkurso balą sudaro išlaikytų egzaminų taškų suma ir 10 klasės I pusmečio arba II trimestro lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos ir geografijos pažymių vidurkis.

14. Stojančiųjų iš užsienio mokyklų mokomųjų dalykų ar jų atitikmenų įvertinimai konvertuojami į 10-balę skalę.

15. Priėmimo komisija nustato mažiausią konkursinį balą.

16. Egzaminų, kurie vyks birželio 23 d., rezultatai skelbiami liepos 1 d. interneto svetainėje www.licejus.lt.

17. Egzaminų, kurie vyks rugpjūčio 25 d., rezultatai skelbiami rugpjūčio 27 d. Į tarptautinio bakalaureato klasę bus priimti mokiniai, kurie surinks ne žemesnį nei mažiausią konkursinį balą.

 

_____________________________________2020 m. priėmimo į Vilniaus licėjų tvarkos priedas

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJAUS I KLASĘ KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO TVARKA

Konkurso balą sudaro atskirų mokomųjų dalykų 2019–2020 m. m. I pusmečio arba II trimestro įvertinimų ir už papildomus kriterijus skirtų balų suma.

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijai

Maksimali balų
suma

1.

Mokomųjų dalykų, kurių stojamieji egzaminai buvo numatyti, 2019–2020 m. m. I pusmečio arba II trimestro įvertinimai ٭

 

1.1.

Lietuvių kalba

10

1.2.

Istorija

10

1.3.

Matematika

10

1.4.

Biologija

10

 

40 x 3 = 120

2.

Kitų mokomųjų dalykų 2019–2020 m. m. I pusmečio arba II trimestro įvertinimai

 

2.1.

Fizika

10

2.2.

Chemija

10

2.3.

Geografija

10

2.4.

Pirmoji užsienio kalba

10

2.5.

Antroji užsienio kalba

10

 

50

 

Iš viso 170

3.

Papildomi kriterijai ٭٭

 

3.1.

2018–2019 ar 2019–2020 m. m. Vilniaus miesto ir šalies olimpiadų (lietuvių kalbos, matematikos, informatikos, fizikos ir biologijos) laimėtojams pridedama balų: už I vietą – 10, už II – 7, už III – 5.

Skaičiuojami visų olimpiadų pasiekimai.

 

3.2.

2018–2019 ar 2019–2020 m. m. pasiekimai Vilniaus miesto ir šalies dalykiniuose konkursuose.

Skaičiuojamas vienas pasiekimas (šalies – 5 balai, miesto – 3 balai).

 

3.3.

2018–2019 ar 2019–2020 m. m. pasiekimai Vilniaus miesto ir šalies meno/sporto konkursuose/varžybose.

Skaičiuojamas vienas pasiekimas (šalies – 3 balai, miesto – 2 balai).

 

4.

Pirmenybę suteikiantys kriterijai, jeigu mokiniai surenka vienodą balų sumą.

 

Pirmenybė teikiama tokia eilės tvarka:

1. lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir biologijos balų suma yra aukštesnė;

2. fizikos, chemijos ir geografijos balų suma yra aukštesnė;

3. pirmosios ir antrosios užsienio kalbos balų suma yra aukštesnė.

 

٭Lietuvių kalbos, istorijos, matematikos ir biologijos I pusmečio arba II trimestro įvertinimų suma dauginama iš trijų.

٭٭Balai skiriami atsižvelgiant į pateiktus dokumentus.


 

 

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai